Gynecology, Obstetrics and Perinatology

The functional state of the hypothalamic-hypophyseal-ovarian system in central hypogonadism in women

<-b>-The functional state of the hypothalamic-hypophyseal-ovarian system in central hypogonadism in women<-/b>- <-b>-I.A.Ilovayskaya, V.Yu.Zektser, D.S.Mikhaylova, E.Yu.Donina, N.P.Goncharov, G.A.Mel’nichenko<-/b>-


Яндекс.Метрика